GROUNDED | ELEKTRONSKA GLASBA, KRITIČNA MISEL IN AKTIVIZEM

Grounded je festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma, ki naslavlja aktualna družbena vprašanja s povezovanjem navidez nezdružljivega: deinstitucionalizirane teoretske razprave, povsakdanjenja družbenega aktivizma ter progresivne klubske elektronske kulture. V razpravah, projekcijah, predstavitvah, glasbenih nastopih in druženjih, katerih vrednostna izhodišča so enakost ne glede na osebne okoliščine, solidarnost s šibkejšimi in avtonomija posameznika_ce, udeleženke_ci iščejo informirane, argumentirane in odgovorne odzive na izzive sedanjosti in prihodnosti.

Prva izvedba festivala je bila leta 2015 na temo Avtonomija migracij. Sledili so festivali s temami Intima v času umetne inteligence (2018), Avtomatizacija in oblast / Automation and Power (2019), Resnica / Truth (2020), DRŽAVA / THE STATE (2021) in ODGOVORNOST / RESPONSIBILITY (2022). 

GROUNDED 2023 | MIR # PEACE
GROUNDED 2022 | ODGOVORNOST # RESPONSABILITY

Odgovornost je v družbi tveganja individualizirana – posameznik je odgovoren, da sam poskrbi zase, svoje zdravje, ekonomski položaj in v zadnjih letih tudi za zmanjšanje tveganja okoljske katastrofe. Življenje na lastno odgovornot se je preselilo tudi v digitalne prostore, kjer prevladuje “call out” kultura, ki vsakega kliče na odgovornost, ne odpušča in deluje po principu “česar ne spreminjaš, to izbiraš”. Individualno je vsakdo poklican na odgovornost tako v analognem kot v digitalnem svetu, kolektivna odgovornost, odgovornost institucij in odgovornost nosilcev moči in oblasti pa so skoraj v celoti izključene iz politične razprave.

Oscilirajoč med determinizmom in avtonomijo bo festival obravnaval vprašanja pravne, politične, okoljske in družbene odgovornosti ter s sogovorniki_cami preizprašal meje med odgovornostjo posameznika in (političnih) institucij.

Ko mislimo državo, ne gre spregledati opozorila Georgea Orwella, da vsaka relevantna refleksija vključuje kontinuirano spremljanje tistega, kar se dogaja »pred našim nosom« – zato se ob tridesetletnici obstoja oziramo na slovensko državo. Ta je nastala v času, ko je kapital že dodobra omajal suverenost držav in med njimi zanetil tekmo proti dnu. Tako so države že skoraj pol stoletja ponižane v dekle trga, njihova izvršilna moč pa je zmanjšana v kontekstu brezobzirne globalizacije.

Po tridesetih letih se »pred našim nosom« odvija razpad skupnega. Privatizacija socialne države, razpad prostorskega urejanja, erozija pravne in politične kulture, ignoranca oblasti do zelenih politik in volje ljudi. Trg ne rešuje, temveč nasprotno, zmanjšuje kakovost življenja; tržna načela v zdravstvu, izobraževanju, znanosti, kulturi itd. so zanesljiva pot v razpad družbenih vezi

Država je celota institucij, institucija pa je  okamnela medčloveška interakcija. Zato bomo skladno s »pesimizmom intelekta in optimizmom volje« iskali alternative, kako zapeljati interakcije v drugačno smer.

GROUNDED 2020 | RESNICA # TRUTH

Solidarnost, odpravljanje neenakosti in sobivanje v različnosti predpostavljajo obstoj resnice, kot vrednoto javnega delovanja pa resnicoljubnost. V poresničnem svetu teh predpostavk ni več. Izmenjavo idej, ki temeljijo na obstoju razuma, vednosti in preverljivosti, nadomeščata zavajanje in laganje.

Tisti na položajih moči pogosto lažejo brez pravne ali druge družbene sankcije. V novosprejetem etičnem kodeksu poslancev na primer resnica, resnicoljubnost, izogibanje zavajanju, priznanje napak niso omenjene, določa pa, da mora biti poslanec na sejah parlamenta ter pri opravljanju mednarodne dejavnosti urejen primerno in dostojno svoji funkciji.

Mediji v lasti vladajoče stranke, okrepljeni s finančno podporo madžarskega avtoritarnega režima, lažejo o tistih, ki se jim upirajo. Socialna omrežja večajo doseg teorij zarot, obenem pa so platforme postavljene v vlogo razsodnikov resnice. Oblastniki javnost zavestno zavajajo in nekaznovano kršijo zakone, strokovnjake pa upoštevajo predvsem takrat, ko si od tega obetajo koristi.

Razpad resnice je povezan z vzponom novih tehnologij, ki pospešujejo pretok informacij, obenem pa relativizirajo dejstva in totalizirajo mnenja. Sicer omogočajo deljenje v preteklosti utišanih resnic posameznikov in skupnosti, ki tvorijo margine, a te resnice si prostor delijo v času, ki ga zaznamujejo erozija politične kulture, ignoranca, cinizem in prostaštvo.

GROUNDED 2019 | AVTOMATIZACIJA IN OBLAST # AUTOMATION AND POWER
Delno avtomatizirani sistemi odločanja, ki nas kategorizirajo in rangirajo, kodificirajo in poglabljajo neenakosti. Ob splošnem zavedanju o njihovi prisotnosti na Kitajskem in v ZDA, tudi v Evropi izvajanje oblasti vse pogosteje prehaja s človeka na stroj.
 
V Sloveniji smo med prvimi testirali sistem zaznavanja otrok s potencialnimi učnimi in vzgojnimi težavami, finančna uprava vpeljuje sistem napovedovanja potencialnih utajevalcev davkov, na letališču Jožeta Pučnika je globalno IT podjetje Amadeus testiralo biometrično vkrcavanje potnikov s pomočjo prepoznave obrazov, slovenska policija je poskusila razširiti svoje zakonske pristojnosti na avtomatsko prepoznavo registrskih tablic, država pa pod pritiskom EU in brez sodelovanja javnosti vpeljuje 5G infrastrukturo ter sledi mandatu vedno hitrejše ter podatkovno bogate povezljivosti.
 
Civilna družba ima v delovanje tovrstnih sistemov le redko vpogled, kaj šele, da bi lahko soodločala o njihovi uvedbi. O političnem, socialnem, ekonomskem, zdravstvenem, pravosodnem in izobraževalnem sistemu ni več mogoče razpravljati brez hkratne razprave o avtomatizaciji, ki sodoloča njihov razvoj. Zaradi kompleksnosti in specializiranosti znanja, visokih finančnih vložkov in s tem povezanih interesov, se avtomatizacija izmika demokratičnemu nadzoru. Neizbežnost vedno hitrejše povezljivosti in vedno bolj učinkovitega nadzora nas skrbi, zato letošnja izdaja Festivala Grounded odpira prostor za naslavljanje avtonomije živečega v internetu stvari.
GROUNDED 2018 | INTIMA V ČASU UMETNE INTELIGENCE # INTIMACY IN THE AGE OF AI
Kaj se zgodi z idejo zasebnosti v dobi samonadzora? Komu in čemu služi demokracija v času avtomatizacije pravičnosti? Kaj je svobodna misel v času personaliziranega spreminjanja vzorcev mišljenja? Kaj je prostost identitete v času vedno večjega vpliva naših digitalnih sledi na finančne in kreditne zmožnosti naših političnih teles? Kako prepoznati totalitarizem v času, ko korporacije o svojih subjektih in državljanih vedo več kot države?
 

Ob prepoznavanju kompleksnosti trenutne situacije stremimo k pismenosti in prepoznavanju vloge tehnologij umetne inteligence, katerih pomen za ekonomsko rast narašča vzporedno z rastjo avtoritarizma. Umetna inteligenca in robotika, ki za svoje delovanje potrebujeta kar največje količine podatkov, čedalje bolj aktivno spreminjata, omejujeta in usmerjata naše delovanje. Ob tem, ko zaganjalci četrte industrijske revolucije osvobajajo zavore trga s širjenjem pravne subjektivitete robotov, je nujno odpreti platformo za premišljevanje o različnih vidikih in posegih strojne inteligence v intimo in spontanost vsakdana.

GROUNDED 2015 | AVTONOMIJA MIGRACIJ # THE AUTONOMY OF MIGRATION

Avtonomija migracij pomeni videti mobilnost kot primarno in konstitutivno silo družbenega življenja. Migranti in migrantke se preseljujejo ne glede na nadzor in omejitve, čeprav ukrepi nadzora brutalno zaznamujejo in zaustavljajo ljudi tako na mejah kot v notranjosti ciljnih držav.

Migracije so večsmerno gibanje, ki nas sili v premišljanje antagonizmov, ki že bivajo v vsaki družbi; migracije nam obstoječe antagonizme zgolj pomagajo bolje videti. Migracijski procesi porajajo nove oblike družbenosti, od novih produkcijskih oblik, državljanskih pobud, bojev v fizičnem in digitalnem prostoru, politične organiziranosti, skupnostne skrbi, pa tudi zahtev po redefiniciji socialnih in političnih sistemov.

Zato države morajo spremeniti restriktivne migracijske režime, samoorganizirane skupine, nevladne organizacije in lokalne skupnosti pa morajo glasnim zahtevam migrantov in migrantk pristaviti zvočnike in mikrofone. V teh procesih GROUNDED FESTIVAL državi drži ogledalo, mikrofonom in zvočnikom pa prislanja ušesa.

Spletna stran/web