Festival Grounded 2024 ǀ Rasizem / Racism ǀ 22.-24.8.2024

22. – 24. 8. 2024 ǀ

🐙 𝐓𝐄𝐌𝐀 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋𝐀 : 𝑹𝑨𝑺𝑰𝒁𝑬𝑴 🐙
Antipalestinski rasizem in dekolonijalni odpor 🍉🍉🍉
*𝘌𝘕𝘎 𝘉𝘌𝘓𝘖𝘞
Genocid izraelske države nad palestinskim prebivalstvom na eni strani ter antisemitizem na drugi sta le redko umeščena v kontekst evropskega rasizma, ki je vključeval imperializem, kolonializem in suženjstvo.
Vez med rasizmom, kolonializmom in antisemitizmom je izpostavila že Hannah Arendt, ki je med drugim opozarjala, da je rasistično nasilje evropskega kolonializma v Afriki tlakovalo pot nacističnemu antisemitizmu, ki je temeljil na rasni hierarhiji in je privedel do nezamisljivih grozot holokavsta. Aimé Césaire je nekaj let po drugi svetovni pisal o tem, kako je nacizem samo pripeljal kolonialno logiko in metode (vključno z genocidom) na evropska tla, šok nad grozodejstvi holokavsta pa ni (le) šok nad tem, kaj se je zgodilo, ampak kje in komu se je zgodilo – v Evropi, Evropejcem. Edward Said je posledice evropskega rasizma, ki so med drugo svetovno vojno kulminirale v holokavst, po njej pa v oblikovanje izraelske države in pogrom nad palestinskim prebivalstvom, izrazil z besedami, da so Palestinci “žrtve žrtev, begunci beguncev”.
Za konec morije in zagotovitev trajnega miru je potrebno univerzalistično razumevanje antirasizma in človekovih pravic. Antipalestinski rasizem je treba prepoznati kot obliko rasizma, ki zatira, briše, zaničuje in dehumanizira Palestince in njihove pripovedi, hkrati je treba prepoznati pomemben vpliv sionizma na porajanje in utrjevanje tako antipalestinizma kot antisemitizma. Zgolj tak pogled omogoča skupno prihodnost, enako in svobodno za vse.
𝑶 𝑭𝑬𝑺𝑻𝑰𝑽𝑨𝑳𝑼
Grounded je festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma, ki naslavlja aktualna družbena vprašanja s povezovanjem navidez nezdružljivega: deinstitucionalizirane teoretske razprave, povsakdanjenja družbenega aktivizma ter progresivne klubske elektronske kulture. V razpravah, projekcijah, predstavitvah, glasbenih nastopih in druženjih, katerih vrednostna izhodišča so enakost ne glede na osebne okoliščine, solidarnost s šibkejšimi in avtonomija posameznika_ce, udeleženke_ci iščejo informirane, argumentirane in odgovorne odzive na izzive sedanjosti in prihodnosti.
Prva izvedba festivala je bila leta 2015 na temo Avtonomija migracij, leta 2018 je bila tema Intima v času umetne inteligence, leta 2019 Avtomatizacija in oblast, leta 2020 Resnica, leta 2021 Država, 2022 Odgovornost in leta 2023 Mir.
Več informacij kmalu: www.grounded.si
***
🐙 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋 𝐓𝐇𝐄𝐌𝐄 : 𝑹𝑨𝑪𝑰𝑺𝑴 🐙
Antipalestinian racism and decolonial resistance 🍉🍉🍉
The genocide committed by the Israeli state against the Palestinian population on the one hand, and antisemitism on the other, are rarely placed in the context of European racism, which included imperialism, colonialism and slavery.
The link between racism, colonialism and antisemitism was already highlighted by Hannah Arendt, who pointed out that the racist violence of European colonialism in Africa paved the way for the Nazi antisemitism based on racial hierarchy, which led to the unthinkable horrors of the Holocaust. A few years after the Second World War Aimé Césaire wrote about how Nazism merely brought colonial logic and methods (including genocide) to European soil, and the shock at the atrocities of the Holocaust is not (only) a shock at what happened, but where and to whom it happened – in Europe, to Europeans. Edward Said expressed the consequences of European racism, which culminated in the Holocaust during the Second World War and in the creation of the Israeli state and the pogrom against the Palestinian population after it, by saying that the Palestinians are ‘victims of victims, refugees of refugees’.
An end to the slaughter and a lasting peace require a universalist understanding of anti-racism and human rights. Antipalestinian racism must be recognised as a form of racism that oppresses, erases, defames and dehumanises Palestinians and their narratives. At the same time, the significant influence of zionism on the emergence and reinforcement of antipalestinianism as well as antisemitism must be recognised. Only such a view allows for a joint future, equal and free for all.
𝑨𝑩𝑶𝑼𝑻 𝑻𝑯𝑬 𝑭𝑬𝑺𝑻𝑰𝑽𝑨𝑳
Grounded is a festival of electronic music, critical thinking and activism, that addresses current social issues by combining the seemingly incompatible: deinstitutionalised theoretical debates, everyday social activism and progressive electronic club culture. Through debates, projections, presentations, music performances and hangouts – the baselines of which are equality irrespective of personal circumstances, solidarity with the weak and the autonomy to govern your own fate – the participants seek relevant, eligible and responsible answers to the contemporary challenges.
The first edition of the festival was held in 2015 with the theme Autonomy of migration. The theme in 2018 was Intimacy in the age of artificial intelligence, in 2019 Automation and Power, in 2020 Truth, in 2021 The State, in 2022 Responsibility and in 2023 Peace.
More soon: http://grounded.si

fb