Festival Grounded 2019 | elektronska glasba, kritična misel, aktivizem

 ČETRTEK, 14.11. – SOBOTA, 16.11.2019

GROUNDED je festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma. Naslavlja aktualna družbena vprašanja s povezovanjem navidez nezdružljivega: deinstitucionalizirane teoretske razprave, povsakdanjenja družbenega aktivizma ter progresivne klubske elektronske kulture. V razpravah, projekcijah, predstavitvah, glasbenih nastopih in druženjih, katerih vrednostna izhodišča so enakost ne glede na osebne okoliščine, solidarnost s šibkejšimi in avtonomija posameznika_ce, udeleženke_ci iščejo informirane, argumentirane in odgovorne odzive na izzive sedanjosti in prihodnosti.

TEMA GROUNDED 2019:  AVTOMATIZACIJA IN OBLAST

Delno avtomatizirani sistemi odločanja, ki nas kategorizirajo in rangirajo, kodificirajo in poglabljajo neenakosti. Ob splošnem zavedanju o njihovi prisotnosti na Kitajskem in v ZDA, tudi v Evropi izvajanje oblasti vse pogosteje prehaja s človeka na stroj.

V Sloveniji smo med prvimi testirali sistem zaznavanja otrok s potencialnimi učnimi in vzgojnimi težavami, finančna uprava vpeljuje sistem napovedovanja potencialnih utajevalcev davkov, na letališču Jožeta Pučnika je globalno IT podjetje Amadeus testiralo biometrično vkrcavanje potnikov s pomočjo prepoznave obrazov, slovenska policija je poskusila razširiti svoje zakonske pristojnosti na avtomatsko prepoznavo registrskih tablic, država pa pod pritiskom EU in brez sodelovanja javnosti vpeljuje 5G infrastrukturo ter sledi mandatu vedno hitrejše ter podatkovno bogate povezljivosti.

Civilna družba ima v delovanje tovrstnih sistemov le redko vpogled, kaj šele, da bi lahko soodločala o njihovi uvedbi. O političnem, socialnem, ekonomskem, zdravstvenem, pravosodnem in izobraževalnem sistemu ni več mogoče razpravljati brez hkratne razprave o avtomatizaciji, ki sodoloča njihov razvoj. Zaradi kompleksnosti in specializiranosti znanja, visokih finančnih vložkov in s tem povezanih interesov, se avtomatizacija izmika demokratičnemu nadzoru. Neizbežnost vedno hitrejše povezljivosti in vedno bolj učinkovitega nadzora nas skrbi, zato letošnja izdaja Festivala Grounded odpira prostor za naslavljanje avtonomije živečega v internetu stvari.

PROGRAM

VEČ >>> www.grounded.si
_________________________________________________________________

THURSDAY, 14.11. – SATURDAY, 16.11.2019

GROUNDED is a festival of electronic music, critical thinking and activism that addresses current social issues by combining the seemingly incompatible: deinstitutionalised theoretical debates, every day social activism and progressive electronic club culture. Through debates, projections, presentations, music performances and hangouts – the baselines of which are equality irrespective of personal circumstances, solidarity with the weak and the autonomy to govern your own fate – the participants seek relevant, eligible and responsible responses to the contemporary challenges of current times.

FESTIVAL 2019 THEME: AUTOMATION AND POWER

Semi-(a)utomated decision-making systems that categorize and rank us, codify and deepen inequalities. With the widespread awareness of their presence in China and the US, it is also in Europe that the exercise of power is increasingly being transferred from person to machine.
In Slovenia, we were among the first to test a system for detecting children with potential learning and educational problems, the financial administration introduced a system for predicting potential tax evaders, at the Jože Pučnik airport the global IT company Amadeus tested biometric boarding by means of facail recognition, Slovenian police tried to expand their legal powers on automatic registration plate recognition. Under pressure from the EU and without public participation, Slovenia is implementing the 5G infrastructure, following the mandate of an ever-faster and more data-rich connectivity.
The civil society has rarely any insights into the operation of such systems, let alone any influence on the desirability of their introduction. The political, social, economic, health, justice and education systems can no longer be discussed without a simultaneous debate on the automation that underpins their development. Due to the complexity and specialization of knowledge, high financial inputs and related interests, automation is shying away from democratic scrutiny. The inevitability of ever-increasing connectivity and ever more effective control is what worries us, so this year’s edition of the Grounded Festival opens up a space for addressing the autonomy of the living in the Internet of Things. |

PROGRAMME

MORE >>> www.grounded.si

 

FB dogodek