Parada ponosa 2019 | Stigma življenja s hivom

19.06.2019 18:00

***Scroll down for the English version***

*N=N predstavitev kampanje*

Člani_ce Društva ŠKUC Magnus bodo predstavili_e kampanjo N=N. Dogodek je namenjen vsem, ki se želijo seznaniti z večplastno stigmatizacijo oseb, ki živijo s hivom in si to želijo slišati od posameznikov_ic, ki so se znašli_e v tej situaciji.

V Sloveniji osebe, ki živijo z virusom hiv, pogosto tega še vedno ne izpostavijo v javnosti, saj jih skrbi, da bodo postale tarča diskriminacije.

Stigma, ki jo doživljajo LGBTIQ+ osebe, ki živijo s hivom, ogroža tudi druge marginalizirane skupine; med drugimi tudi seksualne delavke_ce, migrante_ke ter intravenozne uporabnice_ke drog.
Kadar posameznice_ki skušajo poiskati pomoč znotraj javnega zdravstvenega sistema, so pogosto soočene_i z diskriminacijo s strani zdravstvenega osebja, ki ni izobraženo in/ali seznanjeno z ustrezno obravnavo teh oseb. Kampanja želi nasloviti informacijski vakuum (znotraj LGBTIQ+ skupnosti), obenem pa opolnomočiti posameznice_ke z informacijami o varnejši spolnosti, še posebej med mlajšimi pripadnicami_ki LGBTIQ+ populacije.

Glavni namen kampanje je ozaveščanje ciljnega občinstva o zadnjih znanstvenih informacijah in raziskavah s tega področja.

Produkcija: Kulturni center Q
——————————-

*Življenje s hivom v Sloveniji*

Stigma in diskriminacija sta dve izmed glavnih ovir na poti do učinkovitega odziva na epidemijo hiva. Osebe s hivom se pogosto spopadajo tudi z diskriminacijo, ki izhaja iz drugih osebnih okoliščin, kot so spolna usmerjenost, spol, rasa in revščina, zaradi česar so izkušnje toliko hujše.

Osebe, ki živijo s hivom, se s stigmo in diskriminacijo srečujejo v različnih situacijah, vendar je najbolj problematična tista, ki jo doživijo v zdravstvenih ustanovah. Zaradi zdravstvenega stanja lahko diskriminacija s strani zdravstvenega osebja povzroči resnejše posledice pri ljudeh, ki živijo s hivom.

O stanju pri nas in o aktivnostih na tem področju bosta spregovorila Mitja Ćosić in Sebastjan Sitar iz društva Legebitra.

Produkcija: Legebitra
___________________________________________________________________
***English version***

*U=U campaign presentation*

The members of ŠKUC Magnus will present the U=U campaign. We welcome everyone who wants to learn more about the complex stigma HIV-positive people face from HIV-positive individuals themselves. People living with HIV in Slovenia often still publically hide their status out of fear of discrimination.
The stigma against HIV-positive LGBTIQ+ individuals also affects other marginalised groups, such as sex workers, migrants, and intravenous drug users.

HIV-positive individuals also often encounter discrimination from healthcare providers when trying to access help within the public healthcare system due to the lack of knowledge about HIV and the proper treatment for HIV-positive people. The campaign aims to address this informational vacuum (within the LGBTIQ+ community) and empower individuals with information about safer sex, especially for younger members of the LGBTIQ+ population.

The main goal of the campaign is to raise awareness about the newest medical information about the topic amongst the target population.

Production: Kulturni center Q

———————————-

*Living with HIV in Slovenia*

Stigma and discrimination are some of the main barriers for an effective response to the epidemic of HIV. Oftentimes people with HIV also face discrimination based on other personal circumstances, such as sexual orientation, gender, race, or poverty, and this only makes the experience worse.

People who live with HIV can encounter stigmatization and discrimination in different situations, but the most problematic is that which they experience in health care settings. Due to the state of the health system, discrimination by healthcare professionals can cause serious consequences for people living with HIV.

Mitja Ćosić and Sebastjan Sitar from the association Legebitra will tell us more about the situation in Slovenia and activities in this field.

Production: Legebitra

***

Dogodek si lahko ofledate tudi v živo:

FB dogodek

Celoten program Festivala Parada ponosa 2019